HBWiki

Inloggen en vastleggen!

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


algemeen:vervoer:tripkoffer-xl-reglement

Caravanreglement D.W.V. Hardboard

Dit reglement heeft betrekking op de caravan in bezit van D.W.V. Hardboard. In dit reglement wordt het doel van deze caravan alsmede alle voorwaarden en afspraken met betrekking tot gebruik ervan uiteengezet. Dit reglement heeft geen betrekking op andere voertuigen in bezit van D.W.V. Hardboard; Hiervoor zijn afzonderlijke reglementen opgesteld.

Artikel 1 – Doel van de Caravan

De vervoerscommissaris van D.W.V. Hardboard beheert in opdracht van de vereniging het voertuig van de vereniging. Doel van de caravan is het faciliteren van slaapplekken voor leden van de vereniging tijdens surfvakanties.

Artikel 2 – Gebruik van een trailer

Het voertuig kan gebruikt worden voor de volgende doeleinden in volgorde van prioriteit.

  1. Reparaties en onderhoud aan de caravan
  2. Verenigingsactiviteiten
  3. Trips voor surfen

Het bestuur behoudt naast deze punten te allen tijde het recht over het gebruik van het voertuig te beslissen.

Artikel 3 – Reparaties en onderhoud aan een voertuig

Reparaties aan een trailer zijn noodzakelijk. Deze hebben de hoogste prioriteit. Het veilig en verantwoord vervoeren komt op de eerste plaats.

Artikel 4 – Trips voor surfen

Zodra leden in goed overleg hebben besloten over een bestemming van een surftrip wordt dit gemeld bij de vervoerscommissaris. Indien leden onderling geen overeenstemming bereiken beslist de vervoerscommissaris. Voor een trip langer dan drie dagen moet vooraf binnen een redelijke termijn toestemming gevraagd worden aan het bestuur.

Artikel 5 – Kosten

Aan het gebruik van de trailer voor surfdoeleinden zitten geen kosten verbonden.

Artikel 6 – HB trailerrijbewijs

Een persoon mag een verenigingstrailer alleen gebruiken als hij/zij voldoet aan de voorwaarden, vastgesteld door de weizenmannen, met als enige uitzondering het gebruiken van een trailer onder begeleiding van tenminste één lid van de weizenmannen met als doel het HB trailerrijbewijs te behalen. Om in aanmerking te komen voor het HB trailerrijbewijs moet een lid:

  1. Tenminste één jaar in het bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs.
  2. Tenminste één maal instructie hebben gehad, van de weizenmannen, betreffende aandachtspunten van een trailer.
  3. Tenminste één maal met een trailer hebben gereden onder begeleiding van de weizenmannen.
  4. Deugdelijk met een trailer om kunnen gaan. Dit ter beoordeling van tenminste één lid van de weizenmannen.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, ondertekenen het lid van de weizenmannen en de desbetreffende chauffeur een schriftelijk bewijs van het HB trailerrijbewijs. Het bestuur behoudt zich het recht om een reeds afgegeven HB trailerrijbewijs, om wat voor reden dan ook, weer in te vorderen.

Artikel 7 – Ophalen en afleveren van een voertuig

A. Er wordt op verantwoordelijke en nette wijze omgesprongen met een trailer en aan alle wettelijke verplichtingen moet worden voldaan.

B. Afleveren geschiedt op de afgesproken plaats op het afgesproken tijdstip. Bij afwijking dient direct de vervoerscommissaris op de hoogte te worden gesteld. Bij het afleveren dient een trailer in dezelfde staat te zijn als bij het ophalen. Dat betekent, dat zij aan het eind van elke trip van binnen (en evt buiten) schoongemaakt moet worden, en dat er geen spullen van de gebruikers meer in mogen liggen. In het geval van schade dient dit aan de vervoerscommissaris doorgegeven te worden. Voor de financi’le gevolgen zie artikel 8 lid C. Indien schade niet gemeld wordt kan het bestuur passende maatregelen treffen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

A. Schade Onder schade wordt verstaan: schade aan zowel het interieur als het exterieur van de trailer. Leden nemen hun bezittingen te allen tijde op eigen risico mee. Voor schade aan derden, schade aan de vereniging en eventueel verval in no-claim van de WA-verzekering gelden de regels van het trekkende voertuig. Schade aan derden wordt opgevangen door de WA-verzekering van het trekkende voertuig. Overige schades worden afgehandeld zoals beschreven in artikel 8 lid C. Schade moet worden gemeld bij de vervoerscommissaris. De verantwoordelijke dient zijn volle inzet te tonen voor het herstel, en kan voor hulp terugvallen op de vervoerscommissaris. Bij onenigheid en onduidelijkheid beslist het bestuur. Hiertegen kan in beroep worden gegaan op een ALV.

B. Bekeuringen Bekeuringen zijn voor rekening van de chauffeur, met uitzondering van bekeuringen die voortvloeien uit de bij de afgifte bij de vervoerscommissaris bekende voertuigmankementen.

C. Kosten Kosten van schades die niet worden gedekt door de WA-verzekering worden gedragen door de vereniging. De chauffeur is echter aansprakelijk voor een eigen risico van 150 Euro. Elke extra inzittende is aansprakelijk voor een eigen risico van 50 Euro. Schades kleiner dan het gezamenlijk eigen risico worden volgens dezelfde verhouding verdeeld. Voor alle schades geldt dat leden onderling het gezamenlijk eigen risico verdelen en alleen bij het niet komen tot een schikking wordt uitspraak gedaan door het bestuur die haar beslissing baseert op de bovenstaande regel.

D. Betalingstermijn In het geval dat een lid aansprakelijk wordt gesteld, dient hij/zij het eigen risico binnen een door het bestuur te bepalen termijn, maar tenminste binnen een jaar, aan de vereniging te voldoen.

Artikel 9 – Externen

Externen mogen geen gebruik maken van de trailers. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

algemeen/vervoer/tripkoffer-xl-reglement.txt · Laatst gewijzigd: 19-04-2019 12:56 (Externe bewerking)