HBWiki

Inloggen en vastleggen!

Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


algemeen:vervoer:vervoer-reglement

Vervoerreglement D.W.V. Hardboard

Dit reglement heeft betrekking op de vervoermiddelen in bezit van D.W.V. Hardboard. In dit reglement wordt het doel van deze vervoermiddelen alsmede alle voorwaarden en afspraken met betrekking tot gebruik ervan uiteengezet. Onder vervoermiddelen wordt verstaan alle motorvoertuigen alsmede aanhangwagens eigendom van D.W.V. Hardboard.

Artikel 1 – Doel van de vervoermiddelen

De vervoerscommissaris van D.W.V. Hardboard beheert in opdracht van de vereniging de vervoermiddelen van de vereniging. Doel is het scheppen van vervoermogelijkheden voor de vereniging, in het bijzonder vervoer van leden en surfmateriaal van en naar surfspots.

Doelstellingen in volgorde van prioriteit zijn:

 1. Zoveel mogelijk leden te laten surfen;
 2. Leden zoveel mogelijk te laten surfen;
 3. Leden tegen zo laag mogelijke kosten te laten surfen.

Artikel 2 – Gebruik van de vervoermiddelen

Een vervoermiddel kan gebruikt worden voor de volgende doeleinden in volgorde van prioriteit:

 1. Reparaties en onderhoud aan het vervoermiddel;
 2. Verenigingsactiviteiten;
 3. Trips voor surfen;
 4. Uitleen voor niet-surf activiteiten.

Het bestuur behoudt naast deze punten te allen tijde het recht over het gebruik van de vervoermiddelen te beslissen.

Artikel 3 – Reparaties en onderhoud aan een vervoermiddel

Reparaties aan een vervoermiddel zijn noodzakelijk. Deze hebben de hoogste prioriteit. Het veilig en verantwoord vervoeren van leden en surfmateriaal komt op de eerste plaats.

Artikel 4 – Trips voor surfen

Zodra leden in goed overleg hebben besloten over een bestemming van een surftrip wordt dit gemeld bij de vervoercommissaris. Indien leden onderling geen overeenstemming bereiken beslist de vervoercommissaris. Voor een trip langer dan drie dagen moet vooraf binnen een redelijke termijn toestemming gevraagd worden aan het bestuur.

Artikel 5 – Kosten

Voor het gebruik van de vervoermiddelen kunnen kosten zijn verbonden. Deze kosten en bijkomende voorwaarden worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 6 – HB vervoerrijbewijzen

Een persoon mag een vervoermiddel alleen gebruiken als hij/zij in bezit is van een HB vervoerrijbewijs voor desbetreffend vervoermiddel en voldoet aan de voorwaarden, vastgesteld door de vervoercommissie, met als enige uitzondering het gebruiken van desbetreffend vervoermiddel onder begeleiding van tenminste één lid van de vervoercommissie met als doel het behalen van het HB vervoerrijbewijs van desbetreffend vervoermiddel. Voor alle vervoermiddelen dient een apart HB vervoerrijbewijs behaald te worden. Om in aanmerking te komen voor een HB vervoerrijbewijs van een vervoermiddel moet een lid:

 1. Tenminste één jaar in het bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs;
 2. Tenminste één maal instructie hebben gehad betreffende aandachtspunten van het ervoermiddel van een daartoe gerechtigd lid;
 3. Tenminste één maal een rit met het vervoermiddel hebben gereden onder begeleiding van tenminste één daartoe gerechtigd lid;
 4. Deugdelijk met het vervoermiddel om kunnen gaan. Dit ter beoordeling van tenminste één daartoe gerechtigd lid.

Een daartoe gerechtigd lid is een lid van de vervoercommissie of, in geval van de bus, de eizenmannen. De lengte van de rit wordt bepaald door de vervoercommissaris. Voor de bus geldt ls minimale rit een trip van en naar een surfspot. ls aan deze voorwaarden is voldaan, ondertekenen de vervoercommissaris en de desbetreffende ersoon een schriftelijk bewijs van het HB vervoerrijbewijs van desbetreffend vervoermiddel. Het estuur behoudt zich het recht om een reeds afgegeven HB vervoerrijbewijs, om wat voor reden dan ok, weer in te vorderen.

Artikel 7 – Ophalen en afleveren van een vervoermiddel

A. Bij het ophalen van een vervoermiddel ontvangt de chauffeur de sleutels. Indien van toepassing ontvangt hij/zij tevens het kentekenbewijs en wordt samen met de vervoercommissaris de kilometerstand vastgesteld.

B. Er wordt op verantwoordelijke en nette wijze omgesprongen met het vervoermiddel en aan alle wettelijke verplichtingen moet worden voldaan.

C. Afleveren geschiedt op de afgesproken plaats op het afgesproken tijdstip. Bij afwijking dient direct de vervoercommissaris op de hoogte te worden gesteld. Bij het afleveren dient het vervoermiddel in dezelfde staat te zijn als bij het ophalen. Dat betekent, dat zij aan het eind van elke trip van binnen (en buiten) schoongemaakt moet worden, en dat er geen spullen van de gebruikers meer in mogen liggen.

D. Bij het afleveren dient het vervoermiddel afgetankt te zijn, met uitzondering van vervoermiddelen welke geen brandstof verbruiken. Indien dit niet gedaan wordt zullen de brandstofkosten geschat worden door de vervoercommissaris en in rekening gebracht worden bij de inzittenden van het vervoermiddel.

E. In het geval van schade dient dit aan de vervoercommissaris doorgegeven te worden. Voor de financiële gevolgen zie artikel 8 lid D. Indien schade niet gemeld wordt kan het bestuur passende maatregelen treffen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

A. Schade
Onder schade wordt verstaan: schade aan zowel het interieur als het exterieur van het vervoermiddel, schade aan derden, schade aan de vereniging en eventueel verval in no-claim van de WA-verzekering. Hieronder valt dus niet de schade aan het surfmateriaal van leden. Leden nemen hun materiaal te allen tijde op eigen risico mee. Schade aan derden wordt opgevangen door de WA-verzekering van het vervoermiddel of, in geval van een aanhangwagen, het trekkende voertuig. Overige schades worden afgehandeld zoals beschreven in artikel 8 lid D. Schade moet worden gemeld bij de vervoercommissaris. De verantwoordelijke dient zijn volle inzet te tonen voor het herstel, en kan voor hulp terugvallen op de vervoercommissaris. Bij onenigheid en onduidelijkheid beslist het bestuur. Hiertegen kan in beroep worden gegaan op een Algemene Ledenvergadering.

B. Materiaal
De chauffeur is te allen tijde verantwoordelijk voor de wijze waarop materiaal eigendom van D.W.V. Hardboard wordt vervoerd. Kosten voortvloeiende uit schade aan of verlies van dit materiaal door nalatigheid van de chauffeur worden afgehandeld zoals beschreven in artikel 8 lid D.

C. Bekeuringen
Bekeuringen zijn voor rekening van de chauffeur, met uitzondering van bekeuringen die voortvloeien uit de bij de afgifte bij de vervoercommissaris bekende voertuigmankementen.

D. Kosten
Kosten van schades die niet worden gedekt door de WA-verzekering worden gedragen door de vereniging. De chauffeur is echter aansprakelijk voor een eigen risico van 600 Euro of 150 Euro in geval van een aanhangwagen. Elke extra inzittende is aansprakelijk voor een eigen risico van 200 Euro of 50 Euro in geval van een aanhangwagen. Schades kleiner dan het gezamenlijk eigen risico worden volgens dezelfde verhouding verdeeld. Voor alle schades geldt dat leden onderling het gezamenlijk eigen risico verdelen en alleen bij het niet komen tot een schikking wordt uitspraak gedaan door het bestuur die haar beslissing baseert op de bovenstaande regel.

E. Betalingstermijn
In het geval dat een lid aansprakelijk wordt gesteld, dient hij/zij het eigen risico binnen een door het bestuur te bepalen termijn, maar tenminste binnen een jaar, aan de vereniging te voldoen.

Artikel 9 – Externen

Externen mogen geen gebruik maken van vervoermiddelen. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

algemeen/vervoer/vervoer-reglement.txt · Laatst gewijzigd: 19-04-2019 12:56 (Externe bewerking)